TAM GÜN YASASI KOMİSYONDAN GEÇTİ, ENDİŞELER GEÇMEDİ

Kamuoyunda Tam Gün yasası olarak bilinen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Aile, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen yasa tasarısına göre, Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültelerinde görev yapan Doçent ve Profesörler, saat 17.00’dan sonra kendi kurumlarında veya özel hastane ve vakıf üniversitesi hastanelerinde çalışabilecek. Özelde çalışacak hoca sayısı, kurumdaki toplam sayının % 5’inden fazla olamayacak. Kendi kurumunda çalışacak hocaların döner sermayesi artırılırken, üniversite dışında çalışacak hocaların gelirlerinin %50”si kendisine, % 50’si üniversiteye verilecek. Bunun yanı sıra serbest çalışan profesör ve doçentlerin üniversitelerde belli şartlarda ve %5 oranı ile sınırlı olarak sözleşmeli öğretim üyesi çalıştırılması öngörülmektedir.

Yine kabul edilen yasa tasarısına göre, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde Profesör, Doçent ve eğitim görevlilerinin mesai dışı yapacakları çalışmada, ek ödemeleri artırımlı ödenecek.

Sağlık-Sen olarak, kurumda tam gün olarak çalışma düşüncemizi koruyoruz. Sağlık hizmetlerinde kalitenin düşmemesi ve hem vatandaşlarımızın hem de devletin ekonomik kayba uğramaması için Tam Gün uygulaması, tavizsiz olarak devam etmelidir.

İŞYERİ HEKİMLİĞİNE DÜZENLEME

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler ile aile hekimlerine aylık 30 saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilme imkânı veriliyor.

ARAŞTIRMACILARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLİYOR

663 Sayılı KHK ile araştırmacı kadrolarına atanmış sayılanların uğradıkları kayıplar kısmen de olsa telafi ediliyor. Kanun yürürlüğe girdikten sonra, araştırmacı kadrosundaki personele, bu kadrolara atanmadan önceki kadroya ait mali hakları araştırmacı kadrosunda bulundukları süre boyunca ödenecek. Bu personelin döner sermaye ek ödemeleri, 375 Sayılı KHK’nın ek 9. Maddesinde önceki kadroları için belirlenen ek ödeme miktarı kadar ödenecek.

NÖBET ÜCRETLERİ ARTTI

Yoğun bakım, acil servis ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde tutulan nöbet ücretleri % 50 oranında artırıldı. Sağlık-Sen olarak yapmış olduğumuz toplu sözleşmede talebimiz tüm nöbet ücretlerinin artırılması olmakla birlikte, bu birimlere ilaveten ameliyathane ve diyaliz servislerinde tutulan nöbet ücretlerinin de % 50 artırımlı ödenmesi kazanımını elde etmiştik. Buna ek olarak, torba yasa çalışmaları sürecinde, dile getirdiğimiz tüm nöbet ücretlerinin artırılması talebimizin kabul edilmesi halinde sağlık çalışanlarının hakları teslim edilmiş olacaktı. Nöbet ücretlerinin günümüz koşullarına uygun bir seviyeye çekilmesi talebimizin TBMM Genel Kurulu’nda karşılık bulmasını istiyoruz.

SML MEZUNLARI, YARDIMCI OLACAK

Yasa tasarısında sağlık mesleklerinde asgari eğitimin ön lisans seviyesinde olması öngörülmektedir.  Buna göre acil tıp teknisyenliği kaldırılmakta, ebelik eğitiminin lisans seviyesine çıkarılması öngörülmekte. Diş protez teknisyenleri, diş protez teknikeri olmakta. Yine değişiklikle hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı ve sağlık bakım teknisyeni unvanları getirilmekte. Sağlık meslekleri ile ilgili yapılan yeni düzenlemelere bağlı olarak sağlık meslek liselerinin, hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği hariç diğer programlarına öğrenci kaydedilmemesi öngörülmektedir. İhtiyacı karşılayacak sayıda hemşirenin yetişmekte olması sebebiyle, sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümüne de, bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra öğrenci alınmaması hükme bağlanmaktadır. Bu tarihe kadar kaydı yapılmış olan öğrencilerin ise eğitimlerini kayıtları yapılan programlarda tamamlamaları ve bitirdikleri programların meslek unvanını kullanmaları öngörülmekte ve evvelce mezun olanların da hakları korunmaktadır. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun açıklamasına göre, 2014 yılından itibaren sağlık meslek liselerine kayıt yaptıranlar, bu unvanlarda atanacak.

AİLE HEKİMLERİNE NÖBET GELİYOR

Sağlık-Sen olarak baştan beri karşı olduğumuz ve aile hekimliğinin temel işlevlerini yürütmelerinde sıkıntıya yol açacak aile hekimlerine nöbet tutulması uygulaması da yasanın kabul edilmesiyle hayata geçecek. Yapılan düzenlemeye göre, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında, ayda asgari 16 saat nöbet tutmaları mecburiyeti getirilmekte.

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İLK ADIM

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni var sayılan suçlar arasına alınmaktadır. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından Türk Ceza Kanununun uygulanması bakımından kamu görevlisi sayılmaktadır.

AİLE HEKİMLERİNE UZAKTAN EĞİTİMLE UZMANLIK, DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ MUAFİYETİ

Yasa tasarısına göre, aile hekimliği uzmanlığı eğitimini tamamlayanların, eğitime başladıkları esnadaki aile hekimliği pozisyonunu en az üç yıl değiştirmemek şartıyla, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3. maddesi uyarınca yapmakla yükümlü oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş sayılacak. Ayrıca aile hekimlerine bulunduğu yerde 6 yıl boyunca çalışarak uzaktan eğitimle aile hekimliği uzmanı olmanın da önü açılıyor.

İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ANALİZ VE KONTROL LABORATUARLARINDA ÇALIŞANLARA DÖNER SERMAYE

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup, Kurumun analiz ve kontrol laboratuarlarında çalışanlara döner sermaye ek ödemesi yapılması öngörülmekte.

YABANCI UYRUKLU ASİSTANLARIN ÖDEMELERİ ARTIRILIYOR

Halen tıpta ve diş tabipliğinde uzmanlık eğitimi yapmakta olan yabancı uyruklu asistanlara sadece Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim hastanelerinde 500 TL’ye kadar ödeme yapılabilmekte ve üniversitelerde ise ödeme hiç yapılamamaktadır. Bu mağduriyeti gidermek amacıyla ödeme miktarı 1000 TL’ye çıkarılmakta ve üniversitelerdeki yabancı uyruklu asistanlara da ödeme yapılması öngörülmektedir.

Söz konusu yasa tasarısının 28 Kasım 2013 Perşembe günü Meclis Genel Kuruluna alınması bekleniyor. Tasarının komisyon raporu tamamlandıktan sonra, son halini Sağlık-Sen olarak sizlerle paylaşacağız.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo