Tam Gün Yasası Neler Getiriyor?

 

Tam Gün Yasası Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. 21 Maddeden oluşan yasa ile getirilen bazı düzenlemeler yasanın yayımından itibaren yürürlüğe girerken, bazıları için ise 6 ay ve bir yıllık süreler getirildi.

 

Tam Gün Yasasıyla yürürlüğe girecek olan düzenlemeler şöyle:

 

 

·         Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli sağlık hizmet birimleri riskli birim kapsamına alınacak. (Yürürlük Tarihi 30 Temmuz 2010)

 

·         Üniversite hastanelerindeki enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli sağlık hizmet birimleri riskli birim kapsamına alınacak. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2011)

·         Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında; nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde % 240, uzman tabip, uzman diş tabiplerinde % 210, pratisyen tabip ve diş tabiplerinde % 150, riskli birimlerde çalışan hekim dışı personellere % 40 ve diğer hekim dışı personellere ise % 30 oranına kadar ayrıca ek ödeme yapılabilecek. (Yürürlük Tarihi 30 Temmuz 2010)

 

·         Emekliliğe yansıyacak şekilde döner sermayeden mahsup edilmek üzere; Klinik şef ve şef yardımcılarına 1.497,50 TL. , uzman tabip ve uzman diş tabiplerine 1.223,57 TL. , pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise 657,44 TL. garanti gelir olarak verilecek. (Yürürlük Tarihi 30 Temmuz 2010)

 

·         Üniversitelerde çalışan öğretim üyesi ve görevlileri, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına geçici görevle görevlendirilebilecek. (Yürürlük Tarihi 30 Temmuz 2010)

 

·         Üniversite hastanelerinde; nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici çalışmalarından doğan katkılarına karşılık öğretim üyesi ve görevlilerine % 400, araştırma görevlilerine % 250, riskli birimde çalışan hekim dışı personele % 40 ve diğer hekim dışı personele % 30 oranına kadar ayrıca ek ödeme yapılabilecek. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2011)

 

·         İdari Sağlık Müdür Yardımcıları için döner sermaye tavan katsayısı % 250’ye çıkacak. (Yürürlük Tarihi 30 Temmuz 2010)

 

·         Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki bentlerden yalnızca birindeki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilecek:

a)      Kamu kurum ve kuruluşları.

b)      Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

c)      Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası. (Yürürlük Tarihi 30 Temmuz 2010)

 

·         Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilecekler. (Yürürlük Tarihi 30 Temmuz 2010)

 

·         Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, tıbbi kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarınca kendilerine yapılacak rüculara karşı sigorta yaptırmak zorunda olacak. Sigorta priminin yarısı kendileri tarafından, diğer yarısı döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenecek. (Yürürlük Tarihi 30 Temmuz 2010)

 

·         Daha önce haftada 25 saat çalışan iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde görevli radyoloji personelinin haftalık çalışma süresi 35 saat oldu. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2010)

 

·         Yataklı Tedavi Kurumları, 112 Acil Hizmetleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde çalışan genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfındaki personel de nöbet ücreti alabilecek. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2010)

 

·         Nöbet saat ücretleri; klinik şefi, şef yardımcısı, başasistan, uzman tabip için 3.44 TL.’den 5.74 TL.’ye, tabip, tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alan tabip dışı personel, aynı dallarda doktora belgesi alanlar için 3.16 TL.’den 5.16 TL.’ye, diş tabibi için 3.16 TL.’den 4.59 TL.’ye, eczacı için 2.30 TL.’den 4.59 TL.’ye, mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli için 2.30 TL.’den 3.44 TL.’ye, lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli için 1.72 TL.’den 2.87 TL.’ye yükseltilmiş, daha önce nöbet ücreti almayan diğer personel için ise 2.00 TL. olacak şekilde düzenlenmiştir. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2010)

 

·         Türkiye Kızılay Derneği’ne ait olan hastane ve tıp merkezleri Sağlık Bakanlığı’na devredilecek. (Protokole Tabi)

 

·         Türkiye Kızılay Derneği’nde görev yapan tabipler ve diş tabipleri, istekleri halinde çalışmakta oldukları ildeki ihtiyaç bulunan sağlık kurum veya kuruluşlarının memur kadrolarına Sağlık Bakanlığınca atanacaklar. (Protokole Tabi)

 

·         Tabipler ve diş tabipleri dışındaki diğer personel, istekleri halinde, yaptıkları iş, eğitim durumu ve bulundukları pozisyon dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığının izni ile çalışmakta oldukları ildeki sağlık kurum veya kuruluşlarında Bakanlık veya döner sermaye teşkilatı adına vizelenecek pozisyonlarda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri uyarınca sözleşmeli personel statüsüne geçirilecekler. (Protokole Tabi)

 

·         Kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde çalışmakta iken 26/5/1995 ile 1/1/2010 tarihleri arasında görevinden çekilmiş olan ve çekilmiş sayılan tabip, diş tabibi, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, kanunun yayımından itibaren altı ay içerisinde başvurmaları halinde, açıktan atama izni aranmaksızın, görevden ayrıldıkları ildeki Sağlık Bakanlığı’na ait kurum ve kuruluşlara, bu yerlerde ihtiyaç olmaması halinde ihtiyaç bulunan münhal yerlere açıktan atanabilecekler. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2010)

 

·         Sağlık Bakanlığı’nda tabip ve uzman tabip olarak çalışıp emekli olan hekimler açıktan atanabilecekler. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2010)

 

·         Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun yürürlükten kalkması ile sağlık personelinin günlük mesaisi 8 saate inecek. (Yürürlük Tarihi 30 Temmuz 2010)

 

·         4924 sayılı yasa ile çalışan ve üniversite hastanelerinde görevli 4/B kapsamındaki tüm sözleşmeli personel nöbet ücreti alabilecek. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2010)

 

·         İcap ücretleri nöbet saat ücreti için belirlenen tutarın % 30’u iken yeni belirlenen nöbet saat ücretinin % 40’ı oldu. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2010)

 

·         Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü’nde çalışan sözleşmeli personel de döner sermayeden faydalanabilecek. (Yürürlük Tarihi 30 Ocak 2010)

 

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo