Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ı Ziyaret Ettik

 

Ziyarette, Prof. Dr. Recep Akdağ?ın yeniden Sağlık Bakanı olmasından dolayı tebrik edilerek görevinde başarılar dilendi ve hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, ağırlıklı olarak hekimlere yönelik tam gün yasası çalışmasının etkileri konuşuldu. Genel Başkan Dr. Ahmet Aksu, konuyla ilgili olarak sağlık çalışanlarının düşüncelerini alacakları geniş çaplı bir araştırma yapacaklarını belirterek, ?Tam Gün Yasası ne getirir ne götürür bunu çok iyi analiz etmek gerekir. Çünkü sağlık hizmetleri sunumunun neticesi direk insan hayatını ilgilendirdiği için konu üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Türkiye?nin sağlık hizmeti sunumunda en önemli sorunlarının başında doktor yetersizliği gelmektedir. En kısa zamanda tıp fakültelerinin kontenjanlarının arttırılması ve yeni tıp fakültelerinin kurulması geleceğimiz adına büyük önem taşımaktadır. ? dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ise tam gün yasasıyla doktorların daha fazla ücret alacaklarını mali durumlarının daha iyi olacağını söyledi. Tam gün yasası ile hedeflerinin sağlık hizmeti sunumunun kalitesi ve niteliğinin arttırılması olduğunu vurgulayan Bakan Akdağ, ?Bizim amacımız sağlık hizmetlerinin verimini ve kalitesini arttırmak, hizmet veren ve hizmet alan kesimlerin haklarını korumak ve geliştirmek, sosyal devletin gereklerini yerine getirmektir? şeklinde konuştu.

Ziyarette; Genel Başkan Dr. Ahmet Aksu, sağlık çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili Sendika Genel Merkezi tarafından hazırlanan dosyayı Bakan Akdağ?a sundu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ?ı ziyarete Genel Başkan Dr. Ahmet Aksu, Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Genel Sekreter Hüsnü Kaymaz, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ahmet Tepe, Genel Mali Sekreter Yaşar Başaran, Genel Eğitim ve Mevzuat Sekreteri Dt. Ömür Akyıldız, Sağlık-Sen Niğde Şube Başkanı Aşur Bolat, Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Fatih Sönmez iştirak etti. Ziyarette ayrıca Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Mürsel Turbay ve Memur-Sen Genel Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Adnan Şenol da hazır bulundular.


SAĞLIK BAKANI SN. PROF. DR. RECEP AKDAĞ?A 20.09.2007 TARİHLİ, SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI HAKKINDA SUNULAN RAPOR:

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak sağlık çalışanlarının sorunlarını ile ilgili yapmış olduğumuz çalışmayı, rapor halinde Bakanlığınıza sunmaktayız. Sağlık alanında çalışanları yakından takip eden Sağlık-Sen, çalışanların karşılaşmış oldukları bazı önemli sorunları ana başlıklar altında aşağıdaki gibi sunmaktadır:


A) Döner Sermaye Yönetmeliği ve Uygulaması ile ilgili sorunlar: 
1- Tabip Dışı Personelin alması gereken döner sermaye tavan oranlarının artırılması sureti ile döner sermaye alanlar arasındaki uçurumun kapatılması gerekmektedir. 
2- Pratisyen ve uzman hekimlerin almakta oldukları döner sermaye ek ödemeleri arasında aşırı farklılıklar oluşmakta ve bu farkın kapatılması için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 
3- Tabip dışı personelin performans kriterlerinin belirlenmek sureti ile performans uygulanmasında daha adil bir yapılanmanın sağlanması gerekmektedir. 
4- Fiilen çalışılmayan günlerde (Şua izni, yıllık izin, raporlu dönemler için) döner sermaye ödemesinin yapılabilmesi ile ilgili düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 
5- 25.08.2007 tarih ve 26624 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik 2. maddesinde esas yönetmelik 5. maddesinde değişiklik yapılmış ve bu yönetmeliğin uygulanması adına çıkarılan 2007/78 sayılı genelgenin de 10. maddesinde 657 sayılı yasa 86. maddeye göre vekaleten atamalarla ilgili getirilen düzenleme, hukuka aykırı olmakla birlikte bu görevleri uzun yıllardır başarı ile yürüten personelin mağduriyetine sebebiyet verecektir. İş bu nedenle ilgili düzenlemelerin kaldırılması gerekmektedir.

B) Sağlık Bakanlığı bünyesindeki yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların, bir defaya mahsus olmak üzere Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına tabi tutulmaksızın genel idari hizmetler sınıfına(GİH) geçirilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların hizmet alanları ile ilgili olarak hizmet alımları yapmakta olduğu için yardımcı hizmetlerde çalışanlar, halihazırda genel idari hizmetler sınıfının kapsamı alanındaki görevleri yapmaktadır. İş bu nedenle bir defa için getirilecek olan düzenlemeyle yardımcı hizmetler sınıfı personeli genel idari hizmetler sınıfına geçirilmek sureti ile kamu yararı gözetilmiş ve hizmetin daha verimli işleyişi sağlanmış olacaktır. (Konu hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılacak olan değişiklikle ilgili düzenleme yapılabilir )


C) Önlisans mezunu olan yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personelin lisans tamamlamaya ilişkin sınavsız geçiş hakkının tanınmasıyla ilgili çalışmanın yapılması gerekmektedir. Lisans tamamlama ile birlikte daha nitelikli ve kalifiye personel elde edilmiş olacak ve kendi alanları ile ilgili olarak üst öğrenimi tamamlayan personel, mali ve özlük haklar yönünden imkan elde edilecek ve bu durum çalışma performansına yansıyacaktır. (Konu hakkında YÖK ile karşılıklı yapılacak olan çalışma, Bakanlığınızın yapacağı düzenleme ve oluşturulan programlarla mağduriyet giderilebilecektir.)


D) Üst öğrenimi bitirmek isteyen personel için konu hakkında açıklayıcı bilgilerin verilmesi gerekmektedir. Çünkü, hangi bölümlerin sağlık hizmetleri sınıfında geçerli olan bir üst öğrenim olduğu konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Bununla birlikte Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunlarının mağduriyetleri devam etmektedir. Bu konunun sebebi ise; aslında açık bir biçimde sağlık hizmetleri sınıfında bir üst öğrenim olarak değerlendirilmesi gereken bölümün, YÖK?ün almış olduğu karar doğrultusunda Sağlık Hizmetleri alanı dışında bırakılmasıdır. Halbuki; Hacettepe Sağlık İdareciliği Meslek Yüksek Okulu Bölümü Sağlık Hizmetleri alanında üst öğrenim sayılmasına karşılık, Sağlık Kurumları İşletmeciliğin tasnif dışı bırakılması hukuka aykırıdır. Konu hakkında Bakanlığınızın YÖK ile yapacağı çalışmalarla sorunun giderilebileceğini düşünmekteyiz ve böylelikle onbeşbin kişinin mağduriyetine son verilmesi söz konusu olacaktır.


E) Sağlık eğitimi veren kurumların kapasitelerinin artırılmak sureti ile özel ve kamu da ortaya çıkan sağlık personeli ihtiyacının karşılanması gerekmektedir. ( Yine aynı şekilde, YÖK ile karşılıklı yapılacak olan görüşmelerle sorun çözüme kavuşturulabilecektir)


F) 657 sayılı yasa 4/B maddesine göre ve 4924 sayılı yasaya göre çalışanların nakil ve becayiş talebinde bulunabilmeleri için ilgili düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Özellikle eş durumu nedeni ile çok sayıda mağdur olarak çalışan sözleşmeli personel bulunmaktadır. Toplumun temelini teşkil eden aile birliği, Anayasal güvence ile teminat altına alınmıştır. Konunun hassasiyetine istinaden acil çözüm beklenmektedir.


G) Yine aynı şekilde sözleşmeli olarak çalışanların askerlik sonrası tekrar işe alınmaları ve bundan mağdur olan birçok sözleşmeli personelin tekrar işlerine dönebilmeleri için gerekli düzenlemenin yapılması, ayrıca sözleşmelilerin imzalamış oldukları hizmet sözleşmelerinden idare lehine tanınmış olan tek taraflı fesih hakkının kaldırılarak sözleşme güvencesinin temin edilmesi gerekmektedir.


H) Ebe, Hemşire ve Sağlık Memurları için meslek odalarının kurulması adına çalışmaların yapılması gerekmektedir. Nasıl ki hekimler Tabip Odalarına kayıtlı olabiliyorlar ise aynı şekilde tabip dışı sağlık çalışanlarının da kendileriyle ilgili kurulacak olan bir oda ile daha iyi imkanlara ve güvencelere sahip olmaları gerekmektedir. Ebelerin de meslek erbabı olarak tanımlanması adına yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. ( Konu hakkında yasal düzenleme gerekmektedir)


İ) YSH, GİH ve THS yer alan personele tutmuş oldukları nöbet karşılığında nöbet ücretlerinin düzenli olarak ödenmesi, nöbet ücretlerinin günümüz koşullarına uygun olarak artırılması, ayrıca nöbet ücreti alamayan çalışanların da izin haklarını kullanabilmeleri için keyfi uygulamalara son verilmesi gerekmektedir. ( Konu hakkında Bakanlık tarafından kesin ve yaptırım içeren genelgelerin ve düzenleyici işlemlerin çıkarılması ile sorun çözülecektir)

J) Aile Hekimliğinin pilot olarak uygulandığı illerde karşılaşılan sorunların bu uygulamanın daha hızlı ve sağlıklı olarak yerleşebilmesi için hızlı bir biçimde giderilmesi gerekmektedir. Aile Hekimliği pilot uygulaması için sivil toplum örgütleri sık sık bilgilendirilmeli ve Bakanlığınız ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunulması gerekmektedir. Konu hakkındaki sorunlardan bazıları ise şöyledir; Toplum Sağlığı Merkezlerinde çalışanlar Sağlık Müdürlüğünde çalışanlardan % 20 daha az döner sermaye almaktadır. Bahsi geçen illerde daha fazla iş yükü ve sorumluluğu olan ve Sağlık Müdürlüğünde çalışan personel sayısına göre daha az sayıya sahip Toplum Sağlığı Çalışanlarının döner sermayeden en az müdürlük personelinin almış olduğu kadar yada daha fazla döner sermaye alması gerekmektedir. (Eklerde aile hekimliğinin uygulanması ile ilgili raporumuz sunulmaktadır)


K) Sağlık çalışanları, tedavi için il dışına gittiklerinde yada geçici görevle başka bir yerde görevlendirildiklerinde tedavi yolluklarının ve görev yolluklarının ödenmemesi yada geç ödenmesinden kaynaklı olarak ciddi maddi sıkıntı çekmektedir. Düzenli olarak geçinmeye çalışan memurun bu tip ekstradan harcama kalemleri ile karşılaşması sonucu aylık geçimine ek külfetler getirmekte ve geçim sıkıntısına düşülmektedir. Bu nedenle, tedavi yardımı ve görev yolluklarının zamanında ödenmesi halinde bu tip sıkıntılar söz konusu olmayacaktır.

L) Bakanlığınız tarafından kreşlerle ilgili olarak getirilen düzenlemenin illerde yaşama geçirilmesi adına düzenli takiplerin yapılması gerekmektedir.


M) Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilen sınavların rutin hale getirilmesi ve her altı ayda bir sınavların yapılması gerekmektedir. Bahsi geçen sınavlar düzenli yapılmadığı yada sınav araları çok uzun tutulduğu takdirde, çalışanların ciddi mağdur olmalarına yol açmakta ve uzun yıllar bir sınava girmeyi beklemektedirler.

N) Bakanlığınız tarafından uygulamalarda, yapılandırmalarda ve çıkarılacak olan düzenlemelerde sivil toplum örgütleri ile ilgili temasların artırılması ve karşılıklı görüşlerin değerlendirilmesi için adına çalışmaların yapılması gerekmektedir.

 

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo