Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi Yayınlandı

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergesi yayınlandı.

Daha önce bu konuda düzenleme olmadığından atama ve yer değişikliğinde sorunlar yaşanmaktaydı. Yönergede atama ve yer değişikliği taleplerinde çalışan lehine düzenlemelere yer verilmesi çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.

. Yönerge Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun taşra teşkilatında avukatlık hizmetleri, genel idari hizmetler, teknik hizmetler, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personeli kapsamaktadır.

            . Kurum İçi Yer Değişikliği Dönemi : Personelin iller arası yer değişikliği her yıl Haziran-temmuz döneminde yapılır. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması şarttır. 

            . Sağlık Mazereti : Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; Bakanlık veya bağlı kuruluşlarınca oluşturulan sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararına istinaden tedavinin yapılabileceği bir sağlık tesisinin bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrosuna atanırlar.

            . Eş Durumu Mazereti : Aşağıdaki durumda eş durumu tayinleri yapılabilir.

a.     657 sayılı Kanun ve diğer personel kanunları kapsamında zorunlu yer değiştirmeye tabi kamu personeli ile çalıştığı kurumun mevzuatına göre eş durumundan ataması yapılamayan kamu personelinin eşlerinin görev yerleri, bu personele bağlı olarak değiştirilir.

b.    Eşi özel sektörde görev yapanların, eşinin  müracaat tarihi itibari ile bulunduğu yerde kesintisiz en az 2 yıl prim ödediğini veya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B bendi kapsamında borçlarını yapılandırdıklarını belgelendirenlerin yer değişikliği talebi yerine getirilir.

c.     Eşlerin her ikisinin Bakanlık ve bağlı kuruluş personeli olması halinde; Bakanlık ve bağlı kuı uluş merkez teşkilatı kadrosunda olanların veya il sağlık müdürü/halk sağlığı müdürü/ genel sekreter, başkan, hastane yöneticisi, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanı, uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacıların eşlerinin görev yerleri, bu personele bağlı olarak değiştirilir.

d.    Eşleri diğer sağlık personeli veya bu Yönerge kapsamındaki kadrolarının birinde olması halinde hizmet ihtiyacı esas alınarak aile birliği sağlanır.

e.     Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun hizmet ihtiyacı, ildeki dolu-boş kadro sayıları esas alınarak aile birliği sağlanır.

. Can Güvenliği Mazereti : Personelin herhangi bir nedenle görev yaptığı ilde kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliğinin tehlikeye düştüğünü adli veya mülki idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirmeleri halinde süre ve dönem şartı aranmadan yer değişikliği talebi yerine getirilir. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanların yer değişikliği talebi, süre ve dönem şartı aranmadan yerine getirilir.

. Boşanma halinde yer değişikliği : Eşinden boşanan personelin, boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde başvurması halinde süre ve dönem şartı aranmadan yer değişikliği talebi yerine getirilebilir.

. Öğrenim Durumu Mazereti : Örgün eğitim olarak lisans öğrenimine devam eden personelin yer değişikliği talebi süre ve dönem şartı aranmadan yerine getirilebilir.

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda yer değişikliği : herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde yapılabilir.

. Eşi ölen, şehit ve malul olanların yer değişikliği : Eşi, ölen, şehit veya malul gazi olanlar ile terör eylemleri etkisi ve sebebiyle anne, baba, kardeş ve çocuklarından biri şehit veya malul gazi olan personel, bu nedenlerin oluştuğu tarihten itibaren bir yıl içerisinde süre ve dönem şartı aranmadan yer değiştirebilir.

. Engellilik Durumu : Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirenler, engelli yakınının ikamet ettiği yere, kendisinin engelli olması halinde talep ettiği yere ataması yapılır.

. Becayiş : Aynı unvanda ve kadroda görev yapan personelin, görev yaptığı Bakanlık veya bağlı kuruluş teşkilatı içinde karşılıklı yer değişikliği, süre ve dönem şartı aranmadan yapılabilir.

. Alt Bölge Tayini : Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek-1 sayılı cetvelinde gösterilen üst bölgeden alt bölgeye, süre ve dönem şartı aranmadan yer değişikliği yapılabilir.

. Hizmet gereği atamalar : Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülen personelin il içi veya il dışına ataması yapılabilir.

. Kurumlar arası naklen atamanın yapılabileceği durumlar :

a.       Bakanlık ve bağlı kuruluşları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarında durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atamalar kadro durumunun ve standardın uygun olması halinde kura ile yapılır.

b.       Eşleri, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip ve diş tabibi olarak görev yapanlardan, teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kuramlarınca ataması yapılamayanların, Bakanlık veya bağlı kuruluşlarına, kadro durumunun ve standardın uygun olması halinde kura şartı aranmadan naklen atamaları yapılabilir.

c.       Bakanlık ve bağlı kuruluşları arasındaki personel geçişleri, kadro ve standartların uygun olması halinde dönem ve kura şartı aranmaksızın kadrosunun bulunduğu kurumun taşra teşkilatının muvafakati alınarak yapılır.

d.      Sağlık ve eş durumu mazereti uygun görülenler, münhal kadro bulunmaması halinde münhal kadro bulunan müdürlük, il müdürlüğü veya birliğe ataması yapılır.

e.       Teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kuramlarınca yer değişikliği yapılamayanlardan; kendisinin veya eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin engelli olması halinde kura şartı aranmadan ataması yapılabilir.

Genel Başkan Metin Memiş yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Yönerge ile özellikle eğitim mazereti, becayiş, boşanma, engellilik, alt bölge gibi konularda çalışan lehine maddelere yer verilmesi bizi ve çalışanları ziyadesiyle memnun etmiştir. Eş durumu konusunda hizmet ihtiyacı kavramında uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. Bu Yönerge ile avukatlık hizmetleri sınıfında, genel idari hizmetler sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, din hizmetleri ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının atama ve yer değişikliğine bir düzen geleceği düşünülmektedir.”

  • PAYLAŞ :
  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo