En geç kaç yaşında memur olunur?
29.10.2016

45 yaşımdayım KPSS girdim iyi bir puan aldım. Memur kadrosuna atanmam mümkün mü?

Cevap
Sağlık-Sen     10.11.2016

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48 inci maddesinde "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
            A) Genel şartlar:
            1. Türk Vatandaşı olmak,(1)
            2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
            3. Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
            4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
            5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
            6. Askerlik durumu itibariyle;
            a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
            b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
            c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
            7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek (…) akıl hastalığı (…) bulunmamak.

            8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
            B) Özel şartlar:
            1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak,
            2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak."
hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun “Memuriyete girişte yaş” başlıklı 40 ıncı maddesinde “Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler.

            Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler.”denilmektedir.

31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Sigortalılığın sona ermesi” başlıklı 9 uncu maddesinin (c)  Bendinde “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanların;

1) Ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi, 8/6/1949tarihli ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması halinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu tarihleri takip eden aybaşından,

2) Diğer hallerde ise görevden ayrıldıkları tarihten,

d) 5 inci madde gereği bazı sigorta kollarına tâbi tutulanların, sigortalı sayılmalarını gerektiren halin sona erdiği tarihten,

e) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (l) bendi kapsamında olanlardan, çalışmakta iken bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumu ile irtibatlandırılanlar ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde, seçimini bu yönde kullananlar için sigortalandıkları tarihten,

itibaren sona erer.”ifadesi yer almaktadır. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 40 ıncı maddesinin 1 inci fıkrasında “İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan hükümler çerçevesinde;

1-Devlet memurları Kanunun 40 ıncı maddesi ile yaş belirlemesi yapılmıştır. Anılan kanunda üst yaş sınırı belirlenmemiştir.

2-Devlet memuru kadrolarına atananların 5510 sayılı Kanunun 9 uncu ve 5434 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi hükmü uyarınca 65 yaşından sonra sigortalılıkları sona erdiğinden bu yaştan itibaren istihdamları mümkün değildir.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo