Yargılanmak memuriyete engel midir?
22.05.2017

Adli tıp kurumuna sağlık teknikeri olarak çalışıyorum. Mahallede yaşanan bir kavga dolayısı ile yargılanmam devam etmektedir. Savcılık kurumuma bir yazı ile bildirmiştir. Kumrum görevime son verebilir mi? Lütfen yardımcı olun. Ne yapmalıyım?

Cevap
Sağlık-Sen     22.05.2017

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun devlet memuru olmanın genel özel şartlarını düzenleyen 48’inci maddesinin (A) bendininin 5’inci fıkrasında  “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. " hükmü yer almaktadır.

            Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreyle veya Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hapis cezası ile mahkum olan devlet memuru olamamaktadır. Memur olanların görevlerine son verilmektedir.

Memurluğun sona ermesi 657 sayılı Kanunun 98’inci maddesinde yer alan “Devlet memurlarının

a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;

b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;

c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malûllük (…)  sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

d) Ölümü;

hallerinde memurluğu sona erer.”hüküm ile düzenlenmiştir.

Anılan hükümler çerçevesinde;

-48inci maddede sayılı suçlar ile Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlar memur olma şartlarını kaybederler.

-Memur olma şartlarını kaybeden devlet memurlarının 657 sayılı Kanunun 98’inci maddesinin (b) bendi uyarınca görevlerine son verilmesi gerekmektedir.

-Bu itibarla, adli yargılanma aşamasında memurun memuriyetine son verilememektedir. Yargılanma sonucunda 48inci maddede sayılı suçlar ile Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl ve daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmanız halinde memuriyetinize 657 sayılı Kanunun 98’inci maddesinin (b) bendi uyarınca memuriyetinize son verilir.

-Yargılanmak memuriyete engel teşkil etmez.

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo